Årsmöte 10 Mars 2021

Donnum Ferrums årsmöte kommer att hållas kl. 18.30 den 10 mars 2021. På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 kommer mötet att hållas digitalt. Mer information avseende det digitala mötet kommer senare.

Då mötet är digitalt kommer vi att använda en App för att genomföra röstning på årsmötet. Appen kräver inloggning med Mobilt BankID för att säkerställa din identitet. Om du inte har Mobilt BankID tillgängligt, vänligen skaffa detta innan årsmötet.

På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan att behandlas och protokollföras.

Vi uppmanar alla medlemmar att fundera över att sitta i valberedningen eller om ni känner någon som skulle passa i valberedningen då sittande valberedning avgår.

Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2021 fyller lägst 12 år och som blev medlem minst en månad före årsmötet. Medlemsavgift för 2021 ska ha betalats senast en månad före årsmötet.  

Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. 

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 10 februari. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på Donnum Ferrums hemsida en vecka innan årsmötet.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för möte.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-­/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets­/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • Hälften av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  • två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  • tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  • ombud till förbundsmöte
  • ordförande till Tävlingskommittén
  • ordförande till Instruktörskommittén
  • ordförande till Sponsor/PR-kommittén
  • ordförande till Cafékommittén
  • ordförande till Festkommittén
  • ordförande till Fridans/trivselkommittén
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

By |2021-01-25T13:33:50+01:0025 jan 2021|Okategoriserade|0 Comments